Doroud!
I am an antidisciplinary social art practitioner. I practice celebration and connect distant communities—more.


هدُرود! هنرمندِ اجتماعیِ تمام-رشته‌ای هستم که بیشتر با
بدنم، زبان، فن  آوری نوین و جوامعی که از نظر فرهنگی و جغرافیایی از هم دور هستند کار می‌کنم. بازده فرایندهای هنری‌ام‌ نوشته، آهنگ، تصویر، طراحی، چیدمان، اجراهای تک‌نفره  و مشارکتی و نهادهای اجتماعیِ تجربی و جشنی است. انگیزه پروژه های هنری، کیوریتوریال، آموزشی و گروهی‌‌آم بسترسازی برای پرورش و گردش برابرِ همدلی و فرزانگی میان جوامع حاشیه‌ای است.نقط 


پروژه های در دست اجرا

موزه ایرانیان در ایالات متحده امریکا با هدف نگهداری و نمایش تاریخ، هنر،  فرهنگ و خدمات ایرانیان  به ایالات متحده امریکا و جهان با روش‌های نوین، شمول گرا، عادلانه و چندجانبه. نقطه 

 بنیاد چند مکانی- چند زمانی جوامع شاعرانه یا چمِ بود در دیترویت، بنیادی تجربی برای هنر اجرا و  پروژه های کیوریتوریال چند مکانی که زندگی شاعرانه و تولید خاطرات چشنی فراملی  را مبنای کار خود قرار می‌دهند. نقط