Doroud!
I practice somatic meditation and create tactical media to  circulate knowledge, wisdom, and memories of empathic celebration among distant bodies—
more.


Curatorial
Educational

Project’s List
Contact
Home

Mark
ه
دُرود! هنرمندِ اجتماعیِ فرا-رشته‌ای هستم که با
بدنم، زبان، فن  آوری نوین و جوامع پراکنده ای که از نظر فرهنگی و جغرافیایی از هم دور هستند کار می‌کنم. بازده فرایندهای هنری‌ام‌ نوشته، آهنگ، نگاره، چیدمان، اجراهای تک‌نفره و گروهی و نهادهای اجتماعیِ تجربی و جشنی است. انگیزه پروژه های هنری، کیوریتوریال، آموزشی و گروهی‌‌آم بسترسازی برای پرورش و گردش برابرِ همدلی و فرزانگی میان جوامع حاشیه‌ای است.نقط 


پروژه های در دست اجرا

موزه ایرانیان در ایالات متحده امریکا با هدف نگهداری و نمایش تاریخ، هنر،  فرهنگ و خدمات ایرانیان  به ایالات متحده امریکا و جهان با روش‌های نوین، شمول گرا، عادلانه و چندجانبه. نقطه 

 بنیاد چند مکانی- چند زمانی جوامع شاعرانه یا چمِ بود در دیترویت، بنیادی تجربی برای هنر اجرا و  پروژه های کیوریتوریال چند مکانی است که زندگی شاعرانه و تولید خاطرات جشنی فراملّی  را مبنای کار خود قرار می‌دهند. هدف این بنیاد شفای فردی و گروهی است در ارتباط با مفاهیم خود، زمین و تعلّق.نقط